EmmaSapphire的現場視訊

此影片需要由Flash Player 12或更高等級的播放器播放。
請利用一小段時間來下載100%完全免費的程式。
Adobe Flash Player
免費下載Adobe Flash
Player

EmmaSapphire

(平均8992評分 和 1204 評論)
37444 我的最愛

這個影音串流中的模特

基本檔案
年齡: 27
生日:
星座: 天蠍座
性別: 女性
性偏好: Bisexual
國家: United States
種族: 白人
身高: 5呎5吋 / 165至167公分
體重:
胸罩尺寸: 36DD
最愛的姿勢:
眼珠顏色: 綠色眼睛
髮色: 金色頭髮
是否抽菸: 沒有
語言: 英文
評論
我的網絡禮品收藏
在演出期間,來自會員們的所有禮物的集中
我的獎勵
獎勵是根據看過私人表演秀的會員投票結果而定。視訊聊天 若有EmmaSapphire的幫助會更好!
與我聯繫
Loading
You do not have enough funds to send a message.
訂下一個快速訂購的訂單給 加入EmmaSapphire的粉絲俱樂部是為了 感謝您加入EmmaSapphire的粉絲俱樂部 感謝您成為高級會員 在您下新的快速購買訂單之前請等待交易完全結束。 過程要求 在您要求的過程中有一個錯誤發生,請您在重新嘗試。 3月份 1個月 快速購買 取消 取消 發生了網路錯誤,請再嘗試一次。 帳戶餘額
%:3cdiv id=%:22popup_content%:22 class=%:22qb_popup qb_alert%:22%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_close%:22 onclick=%:22cancel_action(); return false;%:22%:3ex%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_top%:22%:3e%:a %:3cdiv id=%:22popup_text%:22%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv id=%:22billed_text%:22 class=%:22mt20%:22%:3e費用將會以<span class="fwb">STREAMRAY.COM 4087021044</span>的名稱列在您的信用卡帳單上。%:3c/div%:3e%:a %:3c/div%:3e %:a %:3cdiv class=%:22qb_bottom%:22%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_button%:22%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22cancel_action(); return false;%:22%:3e好%:3c/a%:3e%:a %:3c/div%:3e %:a %:3c/div%:3e%:a%:3c/div%:3e %:3cdiv id=%:22popup_content%:22 class=%:22qb_popup qb_confirm%:22%:3e%:a %:3cdiv id=%:22order_processing%:22 class=%:22order_processing_overlay%:22%:3e%:3c/div%:3e %:a %:3cdiv class=%:22qb_close%:22 onclick=%:22cancel_action(); return false;%:22%:3ex%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_top%:22%:3e%:3cdiv id=%:22popup_text%:22%:3e%:3c/div%:3e%:3c/div%:3e %:a %:3cdiv class=%:22qb_bottom%:22%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_button%:22%:3e%:a %:3cinput type=%:22hidden%:22 name=%:22page_view_id%:22 value=%:22%:22 /%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22process_points_request(); return false%:22 %:3e好%:3c/a%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22cancel_action(); return false;%:22%:3e取消%:3c/a%:3e%:a %:3c/div%:3e%:a %:a %:3cdiv class=%:22qb_statement%:22%:3e<span>"STREAMRAY.COM 4087021044"</span>將顯示在您的持卡人賬單上%:3c/div%:3e%:a %:a %:3c/div%:3e%:a%:3c/div%:3e %:3cdiv id=%:22popup_content%:22 class=%:22qb_popup qb_fanclub%:22%:3e%:a %:3cdiv id=%:22spinner%:22 style=%:22display:none;%:22%:3e%:3cimg src=%:22http://graphics.cams.com/images/cams/common/spinner/load_spinner.gif%:22/%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv id=%:22spinner_overlay%:22 style=%:22display:none;%:22%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_close%:22 onclick=%:22cancel_action(); return false;%:22%:3ex%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_top%:22%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_title%:22%:3e成為 EmmaSapphire的粉絲俱樂部的一員!%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_list%:22%:3e%:3cul%:3e<li class="item1"><span class="list_item">目前私人聊天粉絲價:<b>$2.99</b> (私人聊天一般價為:$<span class="pcp_price">4.99</span>). Save <b>40%</b>!</span></li> <li class="item2"><span class="list_item">免費觀看我總共 <b>448</b> 部的錄製秀!</span></li> <li class="item3"><span class="list_item">立即觀看我的 <span class="item3a"><b>9</b> 粉絲俱樂部專屬影片!</span> <span class="item3b"><b><span class="num_nphoto pr3"></span></b>裸露秀照片!</span> <span class="item3c"><b>9</b> 粉絲俱樂部專屬影片以及 <b><span class="num_nphoto pr3"></span></b>裸露秀照片!</span> </span></li> <li class="item4"><span class="list_item"> 立即觀看我的私密日記以及火辣照片集! </span></li> <li class="item5"><span class="list_item">任何時間都能私信我,並且我也會在聊天室裡多與您互動哦。</span></li>%:3c/ul%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_middle%:22%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_choose%:22%:3e選擇一個會員身分%:3c/div%:3e%:a %:3c/div%:3e %:a %:3cdiv class=%:22qb_bottom%:22%:3e %:a %:3cdiv class=%:22qb_button%:22%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22process_fanclub_request(1); return false;%:22%:3e%:3cdiv id=%:22club_button_text_1%:22%:3e1個月%:3c/div%:3e%:3c/a%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22process_fanclub_request(3); return false;%:22%:3e%:3cdiv id=%:22club_button_text_3%:22%:3e3月份%:3c/div%:3e%:3c/a%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22cancel_action(); return false;%:22 class=%:22qb_cancel%:22%:3e取消%:3c/a%:3e%:a %:3c/div%:3e %:a %:a %:3cdiv id=%:22fanclub_popup_tax_text%:22 style=%:22display:none;%:22%:3e以上的價格包含了<span id="fanclub_popup_tax_rate">0.0</span>%的稅%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_statement%:22%:3e<span>"STREAMRAY.COM 4087021044"</span>將顯示在您的持卡人賬單上%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv id=%:22fc_disclosures%:22 style=%:22margin-bottom:5px;%:22%:3e價格高低、折扣大小、現有錄製秀的數量、粉絲俱樂部專屬影片的數量、以及裸體秀照片的數量皆由模特兒自行決定並隨時可能更動。某些優惠只在電腦版網站上有效。所有價格都是以分計費。%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_terms%:22%:3e%:3ca href=%:22/go/page/cams_payment_renewal_terms.html?%:22 target=%:22_blank%:22%:3e款項及續訂條款%:3c/a%:3e%:3c/div%:3e %:a %:3c/div%:3e%:a%:3c/div%:3e %:3cdiv id=%:22popup_content%:22 class=%:22qb_popup qb_premiere%:22%:3e%:a %:3cdiv id=%:22spinner%:22 style=%:22display:none;%:22%:3e%:3cimg src=%:22http://graphics.cams.com/images/cams/common/spinner/load_spinner.gif%:22/%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv id=%:22spinner_overlay%:22 style=%:22display:none;%:22%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_close%:22 onclick=%:22cancel_action(); return false;%:22%:3ex%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_top%:22%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_title%:22%:3e高級會員權益:%:3c/div%:3e %:a %:3cdiv class=%:22qb_list%:22%:3e%:a %:3cdiv%:3e%:3cspan class=%:22check%:22%:3e%:3cimg src=%:22http://graphics.cams.com/images/common/spacer.gif%:22 border=%:220%:22/%:3e%:3c/span%:3e%:3cspan class=%:22item%:22%:3e在所有的即時秀省下10%%:3c/span%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv%:3e%:3cspan class=%:22check%:22%:3e%:3cimg src=%:22http://graphics.cams.com/images/common/spacer.gif%:22 border=%:220%:22/%:3e%:3c/span%:3e%:3cspan class=%:22item%:22%:3e無限制的觀賞上千張火辣的裸露照片%:3c/span%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv%:3e%:3cspan class=%:22check%:22%:3e%:3cimg src=%:22http://graphics.cams.com/images/common/spacer.gif%:22 border=%:220%:22/%:3e%:3c/span%:3e%:3cspan class=%:22item%:22%:3e可發送電子郵件給所有的模特兒%:3c/span%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv%:3e%:3cspan class=%:22check%:22%:3e%:3cimg src=%:22http://graphics.cams.com/images/common/spacer.gif%:22 border=%:220%:22/%:3e%:3c/span%:3e%:3cspan class=%:22item%:22%:3e每個月都得到五部免費已錄製的模特兒表演%:3c/span%:3e%:3c/div%:3e%:a %:3c/div%:3e %:a %:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_middle%:22%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_choose%:22%:3e選擇一個會員身分%:3c/div%:3e%:a %:3c/div%:3e %:a %:3cdiv class=%:22qb_bottom%:22%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_button%:22%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22process_membership_request(1); return false;%:22 class=%:22pt4 pb4%:22%:3e%:3cdiv id=%:22club_button_text_1%:22%:3e1 Mo @ $19.99%:3cbr/%:3e%:3cspan class=%:22billed_at%:22%:3e(款項金額為: $19.99)%:3c/span%:3e%:3c/div%:3e%:3c/a%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22process_membership_request(3); return false;%:22 class=%:22pt4 pb4%:22%:3e%:3cdiv id=%:22club_button_text_3%:22%:3e3 Mos @ $13.99%:3cbr/%:3e%:3cspan class=%:22billed_at%:22%:3e(款項金額為: $41.97)%:3c/span%:3e%:3c/div%:3e%:3c/a%:3e%:a %:3ca href=%:22javascript://%:22 onclick=%:22cancel_action(); return false;%:22 class=%:22qb_cancel%:22%:3e取消%:3c/a%:3e%:a %:3c/div%:3e %:a %:a %:3cdiv class=%:22qb_statement%:22%:3e<span>"STREAMRAY.COM 4087021044"</span>將顯示在您的持卡人賬單上%:3c/div%:3e%:a %:3cdiv class=%:22qb_terms%:22%:3e%:3ca href=%:22/go/page/cams_payment_renewal_terms.html?%:22 target=%:22_blank%:22%:3e款項及續訂條款%:3c/a%:3e%:3c/div%:3e %:a %:3c/div%:3e%:a%:3c/div%:3e
EmmaSapphire的現場視訊裸體秀預覽
最新的錄製表演秀
不想再支付表演秀費用嗎?
購買粉絲俱樂部會員身分就可以免費觀看所有的表演秀!
載入
我的相片集
我的粉絲俱樂部照片相簿
EmmaSapphire的表演秀評分
載入
我的日記
載入
問卷調查
載入
EmmaSapphire的性感好友
載入
EmmaSapphire的粉絲俱樂部
載入
我的粉絲俱樂部影片
載入
活動清單
我的愛慕者們
這些是我的前五名愛慕者,在最近的三十天公開地給我最多小費以及虛擬禮物。
會員花費